Lasteaed Päkapikk

Rapla Lasteaed Päkapikk on lapsesõbralik ja ühistele põhiväärtustele toetuv tervist edendav lasteaed, kus kasvab positiivse ellusuhtumisega ja otsustusvõimeline laps.

Toetame peret lapse kasvamisel omanäoliseks isiksuseks ja loome lapse arengut soodustava turvalise kasvukeskkonna, kus laps saab ise avastada ja kogeda.

Meie väärtused

Hoolivus

Meie lasteaia empaatilised töötajad loovad lastele turvalise, mängulise ja arendava kasvukeskkonna.

Sallivus

Suhtume austuse ja lugupidamisega erineva kultuuritaustaga inimestesse ning väärtustame lapsi ja täiskasvanuid sellistena, nagu nad on.

Loovus

Meie lasteaia töötajad on avatud uutele ideedele, kaasavad last tegevuse kavandamisse ja arvestavad tema valikutega.

Tervis

Meie lasteaia töötajad väärtustavad tervislikku eluviisi, kujundavad tervisliku toitumise harjumusi ja füüsilist aktiivsust väärtustavat hoiakut.

Koostöö

Meie lasteaia töötajad on heatahtlikud suhtlejad ja usaldusväärsed koostööpartnerid kõigile huvigruppidele.

Lasteaed arvudes

Rühma

Aastat

Last

Õpetajat

Päkapiku rühmad

Meie 8-rühmaline lasteaed paikneb kahes õppekohas: 7 – rühma Raplas (Metsapargi 1, Rapla 79514)
1 liitrühm Kuusiku alevikus (Kuusiku Mõisaallee 3, Kuusiku alevik, Rapla vald 79516)

Sõimerühm Aevastajad

Aiarühm Õnneseened

Sõimerühm Unimütsid

Aiarühm Häbelikud

Liitrühm Torisejad

Aiarühm Ninatargad

Doktorite rühm

Kuusiku rühm

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas saan oma lapse lasteaeda registreerida?

Lasteaeda võtame lapsi vastu alates 1,5 eluaastast, lapsevanema avalduse alusel vabadele kohtadele.
Vanem täidab ja esitab Rapla Vallavalitsusele koha taotlemiseks avalduse. Avalduse leiad SIIT.

Avalduses peavad olema esitatud järgmised andmed:
1. vanema nimi, isikukood, kontaktandmed
2. lapse nimi, isikukood
3. pere elukohaandmed
4. lasteaia eelistus ja koha soovimise aeg.

Kuidas ma saan kõige paremini olla kursis lasteaias toimuvaga?

Lasteaia uudised, teated, sündmused, õppetegevused, lapse päeva kirjeldus, olulised dokumendid jms. on kõik kättesaadav ühes kohas – lasteaia e-keskkonnas ELIIS.

ÕPETUS Eliisiga ühinemiseks.

Mida ma pean tegema, kui mu laps jääb puuduma?

Kui laps on jäänud haigeks või ei tule lasteaeda muudel põhjustel, siis teavitage meid sellest kohe esimesel võimalusel! Tutvu meie põhimäärusega SIIN.

Oluline on arvestada, et…
Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toidukulu ümberarvestus alates teisest päevast. Välja arvatud juhul kui vanem teavitas rühma õpetajat puudumisele eelneva päeva hommikul enne kella üheksat. Sel juhul tehakse toidukulu ümberarvestus teatamisele järgnevast päevast. Tutvu meie kodukorraga SIIN.
Sellisel juhul saame Teie lapse maha arvata toitlustamisest ning peate sellevõrra vähem maksma ka järgmise kuu arvega.

Kui palju maksab lasteaias olemine ning kuidas käib arveldus?

Lapsevanemale esitatav arve koosneb:

  • kohatasu
  • toidupäevade maksumus.

1. Kohatasu suuruse kehtestab vallavolikogu määrusega igale lasteasutusele. Kohatasu arvestatakse iga kuu eest, mil laps on lasteasutuse kinnitatud nimekirjas vähemalt ühe päeva, välja arvatud juulikuu.

Kohatasu: alates 6% miinimum palgast on Rapla Vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes  vanemate poolt kaetava osa määr 39.24 eurot ühes kalendrikuus lapse kohta.

2. Toidupäevade maksumus: Lapse toidukulu päevamaksumuse piirnormi otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.  Lapse toidukulu arvestamisel võetakse aluseks laste kohalolekutabel.

Toiduraha maksumus päevas on 1.80 € Selle eest saab laps süüa hommikul, lõuna ajal ja õhtul õhtuoote.

AVALDUS TOIDUKORRAST LOOBUMISEKS (arvestus kuu ulatuses)

KOHATASU SOODUSTUS, Taotluse vormi leiab SIIT

Taotlus esitatakse iga õppeaasta alguses vallavalitsusele rapla@rapla.ee

Tutvu eelnevalt, kellel on õigus taotleda kohatasu soodustust :

Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Rapla koolieelsetes lasteasutustes

Vanemal on õigus kirjaliku avalduse alusel loobuda lapse ühest või mitmest toidukorrast juhul, kui laps toidukorra ajal lasteaias ei viibi (arvestuse aluseks 1 kuu).

Arve lasteaeaia teenuste kohta esitab Rapla Vallavalitsus vanema poolt märgitud e-mailile hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks.

Meie sündmused