Õppe- ja kasvatustegevus

Meie õppetegevuste keskmes on RÕÕMUS JA POSITIIVSE MINAPILDIGA LAPS

 

Meie õppe ja kasvatustegevuste tegevuste põhimõtted:

 • Kavandame mängulisi tegevusi nii, et laps ei taju õppimist kui sellist, õppimine toimub läbi praktilise kogemise ja tegevuse;
 • Õppe- ja kasvatustegevuste paindlik planeerimine jätab ruumi lapse algatatud tegevusele;
 • Planeerime ühe päeva nädalas mängupäevaks;
 • Planeerime päeva vaikuseminutid;
 • Väärtustame tervist ja teadvustame tervislikku eluviisi: laps teab, kuidas hoida enda ja teiste tervist ning naudib aktiivset liikumist
 • Soodustame lapse tervislike harjumuste kujunemist koostöös peredega
 • Loome mängulise ja loova keskkonna eneseteenindusoskuste ning esmaste tööoskuste kujundamiseks ja harjutamiseks;
 • Märkame, juhendame ja suuname laste huvisid, arvestame nendega õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel;
 • Toetame iga lapse tegutsemisjulgust, võimaldame olla tal loov ja ettevõtlik (isetegemine)
 • Õpime ise ja äratame lapse huvi nutikate vidinate ja hariduslike robotite vastu, et laps oskaks läbi mängu rakendada lihtsamaid programmeerimise põhivõtteid.
 • Juurutada õppe- ja kasvatusprotsessis projekt- ja aktiivõppe meetodeid

 

ÕPPEAASTA 2021- 2022 PRIORITEEDID

 • Jätkame projektõppe meetodi arendamist õppetöö osana.

Projektid tulevad meieni laste huvidest lähtuvalt. Projekt algab laste huvist ja lõppeb laste huvi lahtumisel. Planeerimisse kaasatakse aktiivselt lapsi ja abiõpetajaid. Kogu õppeprotsessis on laps aktiivne osaleja, teda suunatakse tegema valikuid, arutlema ning tehtut analüüsima. Projektid kannavad endas meie lasteaia väärtusi ning on seotud digi- ja õuesõppega.

 • Suurendame õuesõppe osa õppeprotsessis.

Kujundame lastes loodust ja keskkonda hoidev mõtteviisi, Laps tunneb huvi teda ümbritseva looduse vastu, loob läbi avastamise seoseid ning tunneb rõõmu õues viibimisest. Lasteaias fookuses tervisedendus – viibime palju värskes õhus, viime õues läbi  temaatilisi üritusi, pidusi, igapäevategevusi. Liikumistegevused toimuvadvõimalusel õues. Õuesõppeklassi ehk kaitseala loomine lasteaia õuealale, et laps saaks märgata ja tundma õppida lasteaia õuealal erinevate elusolendite ja taimede elukeskkonda.

Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Rapla Lasteaed Päkapikk Õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määrusele nr 87 kinnitatud riiklikule õppekavale. Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Päevakava võimaldab lastele sujuvat üleminekut ühelt tegevuselt teisele, lastele oli tagatud puhke- ja uneaeg.